๑.  คณะมนุษยศาสตร์

๓.  คณะครุศาสตร์

๖.  สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ

ศาสตราจารย์อัจฉรา  ชีวพันธ์**

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ธนะชัยขันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ธนะชัยขันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  สายแสง**

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ  พุทธประเสริฐ**

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธุ์ วงษ์บูรณาวาทย์**

รองศาสตราจารย์ยุพิน  จันทร์เรือง

รองศาสตราจารย์สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิหรา  จิตตลดากร**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิศุทธิ์  ใจสนิท

รองศาสตราจารย์ประกายศรี  ศรีรุ่งเรือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ  ฐานันดร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  ลี้ตระกูล

รองศาสตราจารย์พรชัย  เทพปัญญา**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภาพ  ขวัญยืน**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  อริยา

รองศาสตราจารย์ยุพิน  จันทร์เรือง

อาจารย์ ดร.ซิมมี่  อุปรา

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์  อริเดช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา  ปิงเมือง

อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ

อาจารย์ ดร.พูนชัย  ยาวิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง

อาจารย์ ดร.ถนอมวงศ์  ลำยอดมรรคผล**

อาจารย์ ดร.วิชิต  เทพประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร

อาจารย์ ดร.กรัณศุภมาส  เอ่งฉ้วน**

อาจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  กาวินคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  บุญประเสริฐ

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  นิวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  เหล็กกล้า

๒. คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.สุวดี  อุปปินใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน**

ดร.จิรชัย  บูรณะฤทธิ์ทวี**

อาจารย์ ดร.วรรณะ  รัตนพงษ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา  ศักดิ์กิตติมาลัย

ดร.นิคม  นาคอ้าย**

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์  อริเดช

รองศาสตราจารย์ณัฐกิตติ์  เฮงตระกูล

ดร.เทอดชาติ  ไชยพงษ์**

อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  นิวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล

ดร.กนกวรรณ  เอี่ยมชัย**

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ศรีธาราธิคุณ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุณสิริ  ใจมา

อาจารย์ ดร.อภิสม  อินทรลาวัณย์**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  ไชยยานนท์

๔.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  เจริญผล**

อาจารย์ ดร.ประยุทธ์  วรรณอุดม**

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์**

อาจารย์ ดร.ศศิธร  ยุวโกศล**

รองศาสตราจารย์ ดร.ประนอม  แก้วระคน

๗.  สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.ประภาส  ณ พิกุล

รองศาสตราจารย์ฑวัต  ชีวะเกตุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส  กลิ่นหนู

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ชัยรัตนาวรรณ

รองศาสตราจารย์บุญยัง  กฤตสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม

อาจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลดำ

อาจารย์ ดร.สุวิชช์  คุณา**

อาจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี**

๕.  สำนักวิชาสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ผาณิต  วัชรวิชญ์**

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  พิริยะกุล**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณิดา  ปิงเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหล้า  ตรีเอกานุกูล

หมายเหตุ  **  บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

     

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยครูหลวงพระบาง กรมสร้างครู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.ท่านบุญสุวรรณ รัตนา สาขา บริหารการศึกษา
2.ท่านหุมพัน คอนสวัส สาขา หลักสูตรการสอน
3.ท่านหงคำ บุตรดวงทิพ สาขา หลักสูตรการสอน
4.นางแสงมะนี สอสิงดารา สาขา หลักสูตรการสอน
5.นางเพ็ดมะนี พิลาสุข สาขา บริหารการศึกษา
6.ท่านจันที วิไลจิต สาขา วิจัย
7.ท่านโพทิสัก วงสี สาขา หลักสูตรการสอน
8.ท่านสีสะเกด ผิวคำพม สาขา หลักสูตรการสอน
9.ท่านบุญกอง ฟองสวัส สาขา บริหารการศึกษา

 

 
Copyright © 2011 Chiangrai Rajabhat University