คำสืบค้น :
 
จากเขตข้อมูล :
ทุกเขตข้อมูล ชื่อเรื่อง
 
สาขา :
   
ผู้แต่ง บทคัดย่อ
 
 

         
     
  วิธีการสืบค้น :  
 
- คำสืบค้น สามารถแบ่งด้วยช่องว่าง (" ") ตัวอย่างเช่น : อาหาร น้ำ
- กำหนดฟิลด์สำหรับสืบค้น ตัวอย่างเช่น:: ชื่อเรื่อง,ผู้แต่ง,บทคัดย่อ
 
     
     
   
   
     
     
     
1 การบริหารกระบวนการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ( The Process Administration of Using Computer Media in the Schools under Nakorn )    | นายมงคล ใบแสง | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
2 การพัฒนาชุดเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษที่ใช้หลักแนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษาที่สองที่เน้นความเข้าใจ ( A Development of an English Readiness Teaching Kit using Teaching English )    | นางชฎารัตน์ เป | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
3 ผลการใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านเผ่าอาข่า เพื่อส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ( Results of Using Akha Folk Tales Telling Activities for Enhancing Speaking and Listening Skills for communication of Thai Learning Subjects for Pratomsuksa 3 Students, Doi Sa-Ngo School, Chiangrai Educational Services Area Office 3 )    | นางสาวรจเรจ สุตะวงค์ | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
4 การบริหารคุณภาพงานบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ( Service Quality Management Organized by Chiangrai Education Service Area Office 1 )    | นางจิรวัฒน์ ต๊ะคำ | 2555
      มีการ Peer Review แล้ว 
5 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ( The Participation of the Community in the Educational Administration of Ecclesiastical Schools in General Education Section, Chiangrai Province )    | พระธีรพงค์ ธีรปญฺโญ (วรรณสอน) | 2555
      มีการ Peer Review แล้ว 
6 การดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ( The Operation of the Educational Management in the Early Childhood Level of the Schools under Chiang Rai Municipality )    | นางสาวพรนภา อิ่นตา | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
7 การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกกลุ่มความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 ( An Analysis of Discriminant Factors on Prathomsuksa 2 Students’ Abilities of Thai Reading Skills in Chiangrai Educational Service Area Office 2 )    | นางสาวรุ่งรัตน์ บุญเรือง | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การฝึกเขียนแบบเน้นกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพะเยา เขต 1 ( The Development of Writing Abilities through the Use of Process Writing Activities of Mathayomsuksa 6 Students’ at Dongjen Wittayakom School, Phayao Educational Service Area Office 1 )    | นางสาวชุดาภรณ์ แท่นอ่อน | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
9 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้เทคนิคการเทียบระดับ (Benchmarking) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเวียงหมอก สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงราย เขต 4 ( The Development of the Student Supporting System by Using Benchmarking Techniques : Case Study in Ban Wieng Mok School under the Chiangrai Educational Service Area, Office 4 )    | นายชรินทร์ คำหล้า | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
10 การบริหารงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมในจังหวัดเชียงราย ( The Administration of Leading School On In Cursive Education in Chiang Rai )    | นางสาวนิสา สุผากอง | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
11 การรับรู้ของครูผู้สอนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้พุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจริยธรรม โรงเรียนปริยัติธรรมในจังหวัดเชียงราย ( Teachers’ Perception towards Social Science Instruction one Buddhism for Morality Development Matter of Pariyattitham School in Chiangrai Province )    | พระครูอุดมธรรมนิเทศ เรืองรุ่ง | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
12 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ( The Participation of Phayao Citizens in the Development of Muang Phayao Municipality as a Livable City )    | พระพชรพล ศรีติสาร | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
13 การศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ( The Study of the Student Supporting System Operation in Wieng Kean Witthayakhom School under the Office of Educational Services Area, Chiang Rai Region 4 )    | นายบรรทม รวมจิตร | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
14 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 4 ( Casual Factors on Upper Secondary Students’ Public mind of Chiangrai Educational Service Area Office 4 )    | นางฉวีวรรณ ศิริวงค์ | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
15 การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค การเทียบเคียงระดับ (Benchmarking) : กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนา ภิเษกเชียงราย ( The Development of the Operation of the Internal Quality Assurance System by Using Benchmarking Techniques : Case Study in Chiangrai Kanjanapisek Technical College )    | นางสาวสุมีนา แดงใจ | 2555
      มีการ Peer Review แล้ว 
16 ความสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างแบบการเรียนรู้กับปัจจัยทางจิตสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 4 ( Canonical Correlations between Learning Styles and Mattayomsuksa 3 Students’ Social Psychological Factors )    | นายณรงค์ ยะตั๋น | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
17 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาจีนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย ( Learning Management Process of the Teachers of Chinese in the Educational Institutions in the Offices of Chiangrai Educational Service )    | นางพวงพร แซ่คู | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
18 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการสานของใช้จากไม้ไผ่ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ( The Development of Local Curriculum on Bamboo-Made Basketry Designed for Prathomsuksa 4 Students of Wat Pa Daeng School, Office of Chiangmai Education Service Area 3 )    | นางรติรัตน์ ปันเมา | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
19 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ล้านนาชุด “รัศมีลีลา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ( The Implementation of Local Curriculum on “Russame Leela” Lanna Cultural Arts Performance Designed for Mattayomsuksa 1 Students of Wat Sri Dong Yen Community School, Office of Chiangmai Education Service Area 3 )    | นางธนันท์นภัส ท้าวจำนงค์ | 2555
      มีการ Peer Review แล้ว 
20 การศึกษาระดับความสำเร็จของการบริหารการปฏิบัติราชการตามแนวการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ของโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ( The Study of the Level of the Success of the Official Performance Administration Based on the New Public Management in Ban Huay Krai School, Theong District, Chiang Rai Province )    | นายปริญญา ใจเถิง | 2553
      มีการ Peer Review แล้ว 
หน้าที่ 1/1     >> Select Page No. [ 1 - ] <<
Copyright © 2011 Chiangrai Rajabhat University